Algemene voorwaarden

Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten en transacties van Henriëtte Keijzer Tuinontwerp handelend onder de naam Bamboogrowers, verder te noemen: Bamboogrowers.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Bamboogrowers, gevestigd aan Achtersloot 122, 3401NZ, IJsselstein Ut. Telefoon nummer +31639365041. E-mail adres: info@wortelbegrenzer.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30179640. BTW-ID NL001936939B74

1 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van Bamboogrowers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bamboogrowers en de consument.
 2. Door het gebruik van de internetsite vanBamboogrowers en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel vermeld staan op de internetsite.
 3. Voor meer informatie over uw rechten en plichten als consument voor koop of afstand kunt u terecht op Uw Europa: http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/

2 - Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Bamboogrowers zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
 2. De beschrijving van wortelbegrenzer is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle doorBamboogrowers getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bamboogrowers niet. Bamboogrowers is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijkingen ten gevolge van het beeldscherm van de consument.

3 - Prijzen

 1. Alle prijzen van de aangeboden artikelen ziin in Euro’s. Prijzen kunnen getoond worden in verschillende munteenheden maar zijn indicatief, afrekening is in Euro's.
 2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten.
 3. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
 4. Bamboogrowers kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Speciale aanbiedingen zijn geldig voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden of zolang de voorraad strekt.

4 - Betaling

 1. Bamboogrowers biedt de volgende betalingsmethoden: iDEAL (Nederland), Apple Pay, Google Pay, Klarna Betaal Later (Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Finland), Bancontact (België), KBC/CBC Betaalknop (België), Belfius Direct Net (België), credit cards Visa, Mastercard, American Express, Cartes Bancaires, CartaSi, Paypal, IBAN bankoverschrijving (vooruitbetalen), Giropay (Duitsland), EPS (Oostenrijk).

5 - Levering

 1. Bamboogrowers streeft er naar om de bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden.
 2. Over de verzending van de bestelling wordt de klant bij voorkeur per e-mail geïnformeerd.
 3. Bamboogrowers bezorgt wortelbegrenzer bij voorkeur met DPD, maar ook met PostNL en DHL afhankelijk van het gewicht en de kosten.
 4. De verzending van de bestelling vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van Bamboogrowers. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending dient u Bamboogrowers zo spoedig mogelijk te informeren om het probleem te verhelpen.
 5. Al onze leveringen zijn met een track en trace code. Als deze aangeeft dat het pakket is afgeleverd, eventueel bij buren, beschouwen we de bestelling als geleverd.

6 – Herroeping

 1. Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Henriëtte Keijzer Tuinontwerp, Achtersloot 122, 3401NZ IJsselstein, Nederland, info@wortelbegrenzer.nl, Telefoon: +31639365041) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 2. Gevolgen van de herroeping

  Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of Je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor je rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

7 – Garantie

 1. Op wortelbegrenzer en de bevestingsset zit twee jaar garantie.
 2. Een garantieaanvraag kan de klant sturen aan info@wortelbegrenzer.nl. Na overleg kan de klant gevraagd worden de artikelen retour te brengen voor beoordeling en eventuele vervanging. Hierbij dient de klant de originele factuur te kunnen overleggen. Zonder originele factuur worden garantie aanvragen niet in behandeling genomen.

8 – Aansprakelijkheid

 1. Bamboogrowers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die de klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Bamboogrowers. Onder opzet of grove nalatigheid wordt in ieder geval niet verstaan schade die de klant of een derde partij lijdt als gevolg van onjuist gebruik of onvolledigheid van de door de klant geleverde informatie.
 2. Toepassing van wortelbegrenzer is op eigen risico van de klant. Bamboogrowers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het buiten de wortelbegrenzer raken van rizhomen op welke wijze dan ook inclusief doorboring.

9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Bamboogrowers niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Bamboogrowers.
 2. In geval van overmacht heeft Bamboogrowers het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Bamboogrowers zal de klant hierover altijd schriftelijk informeren.

10 – Voorraad

 1. Indien het geval zich voordoet dat het door de klant bestelde artikel onverhoopt niet meer op voorraad is, dan wordt de klant hiervan z.s.m. op de hoogte gebracht door Bamboogrowers. De klant heeft het recht om de bestelling van het niet te leveren artikel kosteloos te annuleren. Bamboogrowers zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

11 – Vragen en Klachten

 1. Wanneer de klant vragen of klachten heeft over producten en/of diensten van Bamboogrowers gelieve dit per email te melden aan Bamboogrowers op volgend e-mail adres: info@wortelbegrenzer.nl. Bamboogrowers zal al het mogelijke doen om de vraag of klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid te beantwoorden, dan wel op te lossen. Klachten worden in behandeling genomen tot een maand na aankoop. Hierbij dient de klant de originele factuur te kunnen overleggen. Zonder originele factuur worden klachten niet in behandeling genomen.
 2. Bent u het niet eens met de uitkomst?
  Heeft u onze klachtenprocedure helemaal doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een Geschillencommissie via het Europees ODR Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12 – Privacy

 1. De persoonsgegevens van de klant worden opgenomen in het klantenbestand van Bamboogrowers. Bamboogrowers zal deze nimmer ter beschikking stellen aan derden mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

13 – Overige bepalingen

 1. Bamboogrowers heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen.
 2. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Recent bekeken